Всеки, който желае може да се обърне към нас и да получи професионална помощ от квалифицирани юристи с опит в сферата на здравеоапзването по цени както следва:
За устен съвет и справка в съдебни и административни места по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването - 20 лв.;
За писмена консултация по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 80 лв.;
За изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи – 80 лв.
За изготвяне на искане по ЗДОИ или искане за копие на медицинска документация – 10 лв.
За проучване на дело с даване на мнение по него - 100 лв.;
За изготвяне на жалба/тъжба до прокуратурата и полицията по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 180 лв.
За изготвяне на жалба срещу решение на ТЕЛК/НЕЛК – 180 лв.
За текуща правна помощ по абонаментен договор с юридическо лице по въпроси, свързани с правата в здравеопазването - по договаряне.
За уговорена почасова консултантска дейност по проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 100 лв. на час.
За съдействие за изготвяне на документи за кандидатстване за лечение в чужбина– 30 лв.


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания