Всеки, който желае може да се обърне към нас и да получи професионална помощ от квалифицирани юристи с опит в сферата на здравеоапзването по цени както следва:
За устен съвет и справка в съдебни и административни места по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването - 20 лв.;
За писмена консултация по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 80 лв.;
За изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи – 80 лв.
За изготвяне на искане по ЗДОИ или искане за копие на медицинска документация – 10 лв.
За проучване на дело с даване на мнение по него - 100 лв.;
За изготвяне на жалба/тъжба до прокуратурата и полицията по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 180 лв.
За изготвяне на жалба срещу решение на ТЕЛК/НЕЛК – 180 лв.
За текуща правна помощ по абонаментен договор с юридическо лице по въпроси, свързани с правата в здравеопазването - по договаряне.
За уговорена почасова консултантска дейност по проблеми, свързани с правата в здравеопазването- 100 лв. на час.
За съдействие за изготвяне на документи за кандидатстване за лечение в чужбина– 30 лв.

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, снабдяване с лекарства, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Предоставяните услуги могат да се разделят, без да се ограничават, до следните категории:

1. Предоставяне на информация за правата на гражданите в сферата на здравеопазването.
Можете да зададете Вашите въпроси всеки ден в рамките на работния ден на нашите телефони, на нашия E-mail адрес или чрез viber, skype. Информацията се предоставя напълно безплатно. Молим, преди да зададете въпроса си, проверете дали на нашия Интернет сайт вече няма отговор на него в една от рубриките в меню „Често задавани въпроси“.

2. Консултации по конкретни проблеми, свързани с правата в здравеопазването.
Консултациите се извършват всеки ден в офиса на ЦЗПЗ. Молим предварително да се запишете за определен ден и час, както и за предпочитан от Вас експерт, ако имате такива предпочитания. За да бъде пълноценна консултацията, в повечето случаи е необходимо да носите всички документи, свързани с проблема, по който искате да се консултирате.

3. Услуги по административни въпроси.
Изготвяне на жалби, сигнали, заявления и писма до административни органи.
Съдействие за осигуряване на достъп до обществена информация
Съдействие за получаване на копие от медицинска документация

4. Услуги, свързани с търсене на гражданска отговорност при непозволена увреда.
Анализ на медицинска и друга документация.
Осигуряване на частна медицинска експертиза
Правен анализ и оценка на случая
Осигуряване на адвокати за съдебен процес
Цялостен контрол по време на съдебния процес до приключването му

5. Услуги, свързани с търсене на наказателна отговорност за вреди получени по време на лечение или в резултат на отказ от лечение.
Анализ на медицинска и друга документация.
Осигуряване на частна медицинска експертиза
Правен анализ и оценка на случая
Осигуряване на адвокати за досъдебно производство и съдебен процес
Цялостен контрол по време на производството до приключването му.

6. Услуги, свързани с търсене на отговорност от държавата и общините за вреди.
Изготвяне на жалби срещу незаконни актове на административни органи
Организиране на съдебни дела за обезщетение при нанесена вреда от действие или бездействие на административни органи.

7. Услуги, свързани с лечение на български граждани в чужбина.
Оценка на медицинската документация
Изготвяне на заявления и попълване на формуляри за кандидатстване пред НЗОК и МЗ
Предоставяне на информация за лечебни заведения в чужбина и логистика.

ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:

1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с НЗОК.
1.1 Анализ на възможностите и обхвата на договор с РЗОК;
1.2 Защита при незаконен отказ за сключване на договор.
1.3 Консултации преди, по време на и след извършване на проверка от РЗОК(НЗОК);
1.4. Консултации за организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.

2. Консултации по въпроси, свързани с министерството на здравеопазването и РЗИ.
2.1 Консултации по въпроси свързани с процедури по регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност.
2.2. Консултации по процедури за одобряване на инвестиционни намерения, национална здравна карта, акредитация и други въпроси, свързани с прилагането на ЗЛЗ.
2.3 Консултации и организиране на защита при налагане на санкции от органите на държавната администрация – РЗИ, ИАМО, ИАЛ.

3. Консултации по всички въпроси свързани с регистрация и промени на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.

4. Консултации, анализ и/или изготвяне на следните видове договори:
4.1 Договори за закупуване на лекарства и медицинска апаратура.
4.2 Договори за съвместна дейност- изготвяне, анекси и прекратяване на договорите.

5. Изготвяне, анализ и оценка на документи, свързани с правата и задълженията на пациентите:
5.1 Вътрешни правила за правата и задълженията на пациентите
5.2 Образци на документи за информирано съгласие
изисквания и образци на документи, свързани със заплащане на медицинските
5.3 Консултации при оплаквания, сигнали и жалби на пациенти и/или техни настойници, попечители, близки, роднини, наследници;

6. Консултации, свързани с актуални въпроси и теми, както и с промени в свързаното законодателство;

7. Участие по време на проверки, осъществявани от държавни контролни органи по повод медицинската дейност, в срещи, преговори и/или други изискващи физическо присъствие;

8. Осигуряване на квалифициран адвокат за осъществяване на адвокатска помощ и защита по смисъла на Закона за адвокатурата, в това число при провеждане на преговори, при извършване на проверки от контролни органи.

Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания