ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения:

1. Консултации свързани с договори и взаимоотношения с НЗОК.
1.1 Анализ на възможностите и обхвата на договор с РЗОК;
1.2 Защита при незаконен отказ за сключване на договор.
1.3 Консултации преди, по време на и след извършване на проверка от РЗОК(НЗОК);
1.4. Консултации за организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.

2. Консултации по въпроси, свързани с министерството на здравеопазването и РЗИ.
2.1 Консултации по въпроси свързани с процедури по регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност.
2.2. Консултации по процедури за одобряване на инвестиционни намерения, национална здравна карта, акредитация и други въпроси, свързани с прилагането на ЗЛЗ.
2.3 Консултации и организиране на защита при налагане на санкции от органите на държавната администрация – РЗИ, ИАМО, ИАЛ.

3. Консултации по всички въпроси свързани с регистрация и промени на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.

4. Консултации, анализ и/или изготвяне на следните видове договори:
4.1 Договори за закупуване на лекарства и медицинска апаратура.
4.2 Договори за съвместна дейност- изготвяне, анекси и прекратяване на договорите.

5. Изготвяне, анализ и оценка на документи, свързани с правата и задълженията на пациентите:
5.1 Вътрешни правила за правата и задълженията на пациентите
5.2 Образци на документи за информирано съгласие
изисквания и образци на документи, свързани със заплащане на медицинските
5.3 Консултации при оплаквания, сигнали и жалби на пациенти и/или техни настойници, попечители, близки, роднини, наследници;

6. Консултации, свързани с актуални въпроси и теми, както и с промени в свързаното законодателство;

7. Участие по време на проверки, осъществявани от държавни контролни органи по повод медицинската дейност, в срещи, преговори и/или други изискващи физическо присъствие;

8. Осигуряване на квалифициран адвокат за осъществяване на адвокатска помощ и защита по смисъла на Закона за адвокатурата, в това число при провеждане на преговори, при извършване на проверки от контролни органи.


Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания