Често задавани въпроси

Моля изберете категория

Търси ЧЗВ
Виж всички често задавани въпроси

В болница можете да постъпите с направление за хоспитализация от общопрактикуващия лекар, лекар специалист от извънболничната помощ, след насочване от спешна помощ, или след постъпване в спешното приемно отделение на болницата.

Да. Можете да осъществите правото си на избор да се лекувате, в която и да е болница на територията на страната.

Не могат да Ви откажат болнично лечение, но ако не сте здравноосигурен трябва да заплатите за проведеното лечение.

Да, но вероятно ще трябва да заплатите за това. С Наредба е определен максимален размер на заплащане за избор на лекар - 500 лева и за избор на екип - 900 лева.

Да. В размерите и при условията определини с Постановление на Министерския съвет. За 2016 година се заплаща такса в размер на 5.80 лева за всеки ден престой, но за не повече от 10 дни в една календарна година.

Да при условия и ред определени с Правилника за вътрешния ред

Законът за здравето Ви дава право на информирано съгласие. Лекуващият лекар е длъжен да Ви информира за естеството на заболяване, за възможните начини на лечение, за възможните рискове от него. За цялото лечение трябва да изразите писмено съгласието си.

Лечение без съгласието на пациента може да бъде провеждано само в строго определени от Закона за здравето случаи на принудително лечение.

Можете да напуснете болницата по свое желание по всяко време на престоя, като подпишете документ за това, освен в случаите на принудително лечение, определени в закона.

Право на придружител имат малолетни до 3 годишна възраст пациенти, както и такива, които не могат да се грижат сами за себе си. В останалите случаи можеда ви поискат допълнително заплащане.

При напускане на болницата трябва да получите епикриза. Имате право да получите и всички резултати от образни изследвания, както и рецепта с предписани лекарства за по-нататъшно лечение.

Да, срещу заплащане за извършване на фотокопието.

Преценката за времето на изписване на пациента е на лекуващият лекар и Началника на отделението (клиниката).

Няма ограничения в броя на хоспитализациите. НЗОК не заплаща за лечение по една и съща диагноза двукратно в рамките на един месец.

Ако болницата има договор с НЗОК не трябва да заплащате нищо повече в сравнение с лечението Ви в държавна или общинска болница.

НРД не поставя ограничение в престоя по Kлинична пътека. Изисква се минимален престой, който е различен за различните Клинични пътеки. Приема се, че пациентът трябва да престои до тогава, докато не се получи подобрение и може да бъде изписан за домашно лечение, рехабилтация, палиативни грижи или друго.

Отделението по реанимация по правило е за краткосрочно пребиваване на болни в тежко състояние с опасност за живота, чието лечение изисква интензивни грижи. Реанимацията не е алтернатива на домашното лечение, нито е място за палиативни грижи. Няма максимален срок – престоят зависи от състоянието на болния и преценката на лекаря.

При невъзможност за осигуряване на необходимия обем дейности, ако състоянието на пациента позволява, той се настанява в най-близкото лечебно заведение, което разполага с необходимите условия за това. Превеждащото лечебно заведение осигурява подходящ транспорт и съпровождащи пациента медицински специалисти в зависимост от състоянието и потребностите му.

Мерки за временно физическо ограничаване могат да се прилагат само по разпореждане на лекар, при пациенти с установени психични разстройства, изпаднали в състояния, които представляват пряка и непосредствена опасност за собственото им здраве или живот или за здравето и живота на други лица. Ограничаването се прилага за не повече от 6 часа.

Можете да се обърнете към районната здравноосигурителна каса, откъдето да получите списък с общопрактикуващите лекари, сключили договор с нея.

Направленията за консултации се лимитират от Регултивни стандарти, определени от НЗОК. За всяко тримесечие, общопрактикуващите лекари получават определен лимит в зависимост от броя лица, които са записани при тях. Съществува сложен механизъм за регулация на издадените направления. Най-общо при превишението им, общопрактикуващият лекар ще бъде санкциониран за това. Ето защо, макар и формално да имате право на направление за консултации и изследвания, може да не получите такива, когато се нуждаете, поради изчерпан лимит на общопрактикуващия лекар. Специалистът в извънболничната помощ също може да издаде направление за консултация и изследване, като броят им също е лимитиран.

Да. Общопрактикуващият лекар е длъжен да осигури 24 часова неотложна помощ за пациентите записани при него. В случая се допуска, неотложната помощ да бъде поета от други лекари, сключили договор с Вашия общопрактикуващ лекар за определна част от денонощието. Информация за това може да получите от общопрактикуващия лекар или от Районната здравноосигурителна каса.

Да. В графика на общопрактикуващият лекар са включени часове за домашно посещение. Това става в случаите, когато състоянието Ви не позволява да посетите кабинета на лекаря.

Можете да се консултирате със специалист и без направление, но в този случай трябва да заплатите сам за проведената консултация, по цени определени от самия лекар-специалист.

 

За всяко посещение при лекар или лекар по дентална медицина(зъболекар) пациентите заплащат такса в размер на 2.90 лева (Пенсионерите заплащат такса от 1.00 лв.). За лекуване в болница, пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лева за всеки ден на престоя, но за не повече от 10 дни в една календарна година. Размерът на таксата се определя с Постановление на Министерския съвет.

При някои хронични заболявания, Вие може да бъдете диспансеризирани при лекар специалист. Това Ви дава право на няколко посещения годишно при специалиста без за това да е необходимо направление от общопрактикуващия лекар.

Да. В направлението за консултация, което получавате не е отбелязано името на лекар, при когото да отидете на преглед. Право на пациента е да избере лекарят-специалист, с който да се консултира. Направлението е валидно за срок от един месец и за територията на цялата страна.

 

Можете да се обърнете към всеки лекар по дентална медицина(зъболекар), сключил договор с РЗОК. Пред кабинета на избрания от Вас лекар по дентална медицина трябва да има закачен ценоразпис с цените на предлаганите услуги и размера на доплащане от страна на пациента в зависимост от вида на услугата. Трябва да носите здравноосигурителната си книжка, за да ползвате услугите платени от НЗОК.

Да. Деца с психични заболявания и деца лишени от родителски грижи не доплащат за стоматологично лечение. Останалите деца имат право на една безплатна обтурация с амалгама или химичен композит и на по една екстракция на млечен и постоянен зъб годишно.

Във всички случаи на влошено здравословно състояние, което не Ви позволява да отидете сам да потърсите медицинска помощ. Препоръчваме Ви преди да потърсите спешна помощ да се обърнете за препоръка по телефона към Вашия общопрактикуващ лекар, който най-добре познава състоянието Ви и възможните рискове.

Спешна помощ не може да Ви бъде отказана, независимо от Вашия здравноосигурителен статус.

Спешната помощ се финансира от държавния бюджет и е напълно безплатна за лицата, които са я потърсили.

Да. За оказване на спешна помощ не се изисква направление или какъвто и да е документ.

Зависи от местоположението Ви. Според Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, повикването ще бъде предадено на най-близкия екип до една минута след обаждането Ви, а линейката трябва да бъде при вас до 8-та минута.

Не. Ще бъдете транспортиран в най-близката болница, където може да Ви бъде оказана болнична помощ съобразно заболяването Ви.

Не. Лекарства напълно или частично платени от НЗОК могат да се предписват само от лекари сключили договор с НЗОК за извършване на извънболнична медицинска помощ.

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание.

Рецептурна книжка се закупува от книжарница за медицинска документация. Рецептурната книжка се ползва само от болни със заболявания определени по списък от НЗОК. Рецептурната книжка се попълва от общопрактикуващия лекар и се заверява в съответната РЗОК.

Според Националния рамков договор, изписването на лекарства става след преглед на болния. Затова посещението за изписване на лекарства се определя като амбулаторен преглед и за него се дължи потребителска такса, освен в случаите на лица освободени от такава такса.

Да. По списък с лекарства определен от НЗОК. Освен списъка с лекарства съществуват и програми за безплатно лечение за определени групи заболявания, за които е предвиден специален ред за отпускане.

 

При издаването на разрешението за употреба на всеки лекарствен продукт се определя дали се отпуска само по лекарско предписание или може да се отпусне и без рецепта. Министерството на здравеопазването издава бюлетин с пределните цени на всички лекарства отпускани без лекарско предписание. Информация може да бъде получена от страниците на ИАЛ и НСЦР.

Решенията за трайна неработоспособност се издават за срок от една до три години. За хора навършили възраст за пенсиониране решенията на ТЕЛК могат да се издават пожизнено.

Когато Експертното решение Ви дава право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или социална пенсия за инвалидност.

Всеки лекар от болнична и извънболничната помощ, както и лекарските консултативни комисии.

Лекарите от спешна помощ могат да издават болничен лист за срок от три дни.
Лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) може да издаде еднолично болничен лист за не повече от 14 дни без прекъсване и за не повече от 40 дни с прекъсване в рамките на една календарна година.
При лечение в болница, лекуващият лекар издава еднолично болничен лист за срока на лечение и срока на домашен отпуск, като последния не може да е по-дълъг от 30 дни.
Лекарската консултативна комисия може да издаде болничен лист за срок до 6 месеца без прекъсване.
Когато болничният лист продължава повече от 6 месеца без прекъсване или повече от 12 месеца в две последователни години с прекъсване, болничният лист се издава след контролен преглед от ТЕЛК.

Решенията за трайна неработоспособност се издават пожизнено в два случая:
1. При лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
2. При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване

Размерът на здравната вноска се определя ежегодно със закона за бюджет на Националната здравноосигурителна каса. За 2018 г. размерът е 8% върху осигурителния доход. В случая се имат предвид не само доходите по трудовоправни отношения, но и всички доходи съгласно данъчната декларация на лицето, което се осигурява.

Здравноосигурителните вноски се внасят в съответното териториално подразделение на Националната агенция по приходите. Вноските се внасят до 10 число на месеца следващ месеца, за който се отнасят. Вноските се плащат по банков път или с пощенски запис.

Можете да проверите Вашия здравноосигурителен статус Интернет страницата на НАП, като въведете Вашия единен граждански номер.

Заплащането на здравната осигуровка за лица по трудово правоотношение се разделя между работодателя и работника в съотношение 60:40

 

Всички деца до навършване на 18 годишна възраст или до завършване на средното си образование се осигуряват за сметка на държавния бюджет. За сметка на държавния бюджет се осигуряват и студентите редовно обучение до навършване на 26 годишна възраст.

Всички пенсионери, независимо от основанието за пенсиониране, се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Да. Трябва да заплащате 8% върху допълнителния доход, който получавате, в посоченото по-горе съотношение работодател-работник.

Вие ще бъдете осигурен за сметка на Фонд „Безработица“ само за времето, за което получавате обезщетение за безработица. Във всички други случаи, регистрацията в бюрото по труда не Ви освобождава от задължение за плащане на здравни осигуровки

Минималният месечен размер на осигурителен доход за лица, регистрирани като селскостопански производители или като тютюнопроизводители се определя ежегодно със Закона за бюджет на държавното обществено осигуряване. Дължимите вноски се изчисляват като 8% върху съответния минимален осигурителен доход

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.

Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.

Лицата подлежащи на социално подпомагане и тези, които получават енергийни помощи се осигуряват за сметка на държавния бюджет.

Не подлежите на задължително осигуряване при временно пребиваване в страната. Всички лица, които са получили разрешение за постоянно пребиваване подлежат на задължително здравно осигуряване.

Липсата на доходи се удостоверява с анкета от съответната общинска служба социално подпомагане. Ако при анкетата се установи, че отговаряте на условията за социално подпомагане или за получаване на помощи за отопление, то осигуровките Ви ще се изплащат за сметка на държавния бюджет.

Можете да осигурявате членове на Вашето семейство. За целта трябва да попълните Декларация по образец утвърден от НАП и НЗОК.

След 31.12.2005 г., ако сте български гражданин и живеете и работите в чужбина сте освободен от задължение за плащане на здравни осигуровки. За целта ежегодно трябва да подадете декларация до НАП за периода през, който ще отсъствате от страната(ако е по-голям от 183 дни в една календарна година). Образец на декларацията може да намерите на Интернет страницата на НАП.

Ако сте студент редовно обучение, здравните Ви осигуровки са за сметка на държавния бюджет до навършване на 26 годишна възраст. За да удостоверите това, трябва да представите легализиран превод на съответното удостоверение за всеки семестър пред териториалното поделение на НАП по постоянен адрес.

Здравноосигурителната книжка се получава от РЗОК. Първоначално издадената е безплатна.
Ако изгубите своята здравноосигурителна книжка или е запълнена изцяло, трябва да подадетет молба по образец до директора на Районната здравноосигурителна каса, от където ще получите нова срещу заплащане. След това здравната книжка се заверява от Общопрактикуващия лекар.

Когато имате три или повече неплатени здравни вноски в последните пет години.

Лицата, които са с прекъснати здравноосигурителни права заплащат медицинската помощ по цени, определени от лечебното за

Може, ако на тази дата е регистриран преглед.

От потребителска такса са освободени: малолетни, непълнолетни; неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда; военнослужещи на наборна военна служба; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица, задържани на основание чл. 63 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи; лица с хронични заболявания по списък, определен в Приложение 14 на НРД; медицински специалисти; пациенти със злокачествени образования; лица с висока степен на трайно намалена работоспособност; бременни и родилки до 45 дни след раждането

Можете да подадете жалба до:
Регионалната здравна инспекция по всички въпроси, свързани с Вашето лечение,
Районната здравноосигурителна каса по всички въпроси свързани с лечението, но само ако сте били лекувани, като здравноосигурено лице и лечението е заплатено от НЗОК
Регионалната етична комисия на Българския лекарски съюз по въпроиси свързани с етичните взаимоотношения между лекаря и пациента
Изпълнителна агенция "Медицински одит" по вискички въпроси, свързани с качеството и достъпа до лечение.

Онконавигатор - всичко за болните с онкологични заболявания
 

Здравните новини

P&HВижте последните новини в здравната сфера и обективни коментари и анализи на събитията без предразсъдъци. Прочети още ...

Външна оценка на качеството

ЦЗПЗ координира Националната система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории. Вижте още ...